Αναλαμβάνουμε τη νομική συμβουλή, υποστήριξη και εκπροσώπηση της επιχείρησής σας από την ίδρυση και σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. 

Ενδεικτικά μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στους παρακάτω τομείς:

  • Κατά τη σύσταση της επιχείρησής σας, από την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής μέχρι την ίδρυση
  • Για την ίδρυση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών
  • Για τη λήψη αποφάσεων και τη διαδικασία διαπραγματεύσεων
  • Για την κατάρτιση και σύνταξη εμπορικών συμβάσεων, συμφωνητικών και συμφωνιών κάθε είδους
  • Για ζητήματα που προκύπτουν από συμβάσεις ή από το Νόμο (αδικοπραξία, αδικαιολόγητος πλουτισμός)
  • Για τη σύναψη εμπορικών μισθώσεων σε κάθε στάδιο αυτών
  • Για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους
  • Για την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και διεκδικήσεις που προκύπτουν από αυτά
  • Για ζητήματα που προκύπτουν από αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ)
  • Για ζητήματα εργατικού δικαίου

 

Επιπλέον υποστηρίζουμε επιχειρήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο (ιδίως κοινωνικές επιχειρήσεις, ΚοινΣΕΠ, ΑΜΚΕ, Σωματεία και Συλλόγους) σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε.