Όπως πιθανότατα θα έχετε ακούσει από το Μάιο τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός 2016/679, γνωστός και ως GDPR).

Με τον Κανονισμό αυτό καταργείται η ισχύουσα Οδηγία (Οδηγία 95/46/ΕΚ), καθώς και η ελληνική νομοθεσία για την προστασία του ατόμου απο την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Νόμος 2472/1997), καθιερώνεται ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την […]