Κώδικας Δεοντολογίας

 

Προοίμιο:

Ο ICF παραμένει προσηλωμένος στη διατήρηση και προώθηση της αριστείας στο coaching. Για το λόγο αυτό, ο ICFπεριμένει από όλα τα μέλη και τους διαπιστευμένους coaches(( coaches, coachmentors(καθοδηγητές), coachingsupervisors (επόπτες), coachtrainers (εκπαιδευτές) ή φοιτητές)), να τηρούν τα στοιχεία και τις αρχές της δεοντολογικής συμπεριφοράς: να διαθέτουν την απαιτούμενη επάρκεια και να ενσωματώνουν τις Θεμελιώδεις Δεξιότητες της ICFαποτελεσματικά στην εργασία τους.

Συμβαδίζοντας με τις βασικές αξίες του ICF καθώς και με τον ορισμό του coachingαπό τον ICF, ο Κώδικας Δεοντολογίας σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές, τη λογοδοσία και τα εφαρμοστέα πρότυπα συμπεριφοράς για όλα τα μέλη και τους κατόχους διαπιστευτηρίων του ICF, οι οποίοι δεσμεύονται να τηρούν τον παρακάτω Κώδικα Δεοντολογίας του ICF.

Μέρος Πρώτο: Ορισμοί

 • Coaching: Coaching είναι η σύμπραξη σε μία προκλητική και δημιουργική διαδικασία σκέψης που εμπνέει τους συνεργάτες να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δυνατότητες.
 • ICF Coach: Ένας ICF Coach συμφωνεί να ασκεί τις Θεμελιώδεις Δεξιότητες του ICF και δεσμεύεται να είναι υπόλογος στον Κώδικα Δεοντολογίας του ICF.
 • Επαγγελματική σχέση coaching: Μία επαγγελματική σχέση coaching υπάρχει όταν το coaching περιλαμβάνει μία επαγγελματική συμφωνία ή συμβόλαιο που ορίζει τις ευθύνες κάθε μέρους.
 • Ρόλοι στη σχέση coaching: Προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι στη σχέση coaching, συχνά χρειάζεται να γίνει διάκριση μεταξύ πελάτη και του χορηγού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πελάτης και ο χορηγός είναι το ίδιο πρόσωπο και συνεπώς αναφέρονται κοινώς σαν πελάτης.Για λόγους ταυτοποίησης, ωστόσο, ο ICF ορίζει αυτούς τους ρόλους ως εξής:
 • Πελάτης: Ο «πελάτης/coachee» είναι το άτομο που δέχεται το coaching.
 • Χορηγός: Ο «χορηγός» είναι η οντότητα (μαζί με τους εκπροσώπους του) που πληρώνει για ή/και κανονίζει τις coaching υπηρεσίες που παρέχονται. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα συμβόλαια ανάθεσης ή συμφωνίες coaching πρέπει να διατυπώνουν ξεκάθαρα τα δικαιώματα, τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τόσο του πελάτη όσο και του χορηγού, αν αυτοί δεν είναι το ίδιο πρόσωπο.
 • Φοιτητής: “Φοιτητής” θεωρείται αυτός που εγγράφεται σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα coaching, ή εργάζεται με έναν επόπτη ή ένα μέντορα, με σκοπό την εκμάθηση της διαδικασίας του coaching ή να ενισχύσει και αναπτύξει τις δεξιότητές του στο coaching.
 • Σύγκρουση συμφερόντων: Είναι η περίπτωση που ο coachέχει ιδιωτικό ή προσωπικό συμφέρον τέτοιο που να επηρεάζει τον σκοπό των επίσημων καθηκόντων του σαν coach και σαν επαγγελματίας.

Μέρος Δεύτερο: ICF Πρότυπα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς

Ενότητα 1: Ευρεία Επαγγελματική Συμπεριφορά

Σαν coach:

 1. Θα συμπεριφέρομαι σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ICF σε όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης coaching, του mentoringκαι της εποπτείας.
 2. Δεσμεύομαι να κάνω τις κατάλληλες ενέργειες με τον coach, με τον εκπαιδευτή , με τον μέντορα, ή/και να ενημερώσω την ICF, για όποια παραβίαση δεοντολογίας ή αθέτηση αντιληφθώ, είτε αφορά εμένα είτε άλλους.
 3. Θα επικοινωνώ και θα δημιουργώ επίγνωση σε άλλους, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών, υπαλλήλων, χορηγών, coaches και άλλους, που πιθανόν θα χρειάζεται να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις που ρυθμίζονται από αυτόν τον Κώδικα.
 4. Θα απέχω από την παράνομη διάκριση σε επαγγελματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της ηλικίας, φυλής, προσανατολισμό φύλου, εθνικότητας, σεξουαλικoύ προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικής προέλευσης ή αναπηρίας.
 5. Θα προβαίνω σε αληθείς και ακριβείς προφορικές και γραπτές δηλώσεις, σχετικά με το τι προσφέρω σαν coach, με το επάγγελμα του coachingή την ICF.
 6. Θα διατυπώνω με ακρίβεια τα σχετικά με το coaching προσόντα μου, την εξειδίκευση, εμπειρία, εκπαίδευση, πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις μου από την ICF.
 7. Θα αναγνωρίζω και τιμώ τις προσπάθειες και τη συνεισφορά των άλλων και θα διεκδικώ την κυριότητα μόνο του δικού μου υλικού. Κατανοώ ότι παραβίαση αυτού του προτύπου μπορεί να με αφήσει έκθετο σε άσκηση ένδικων μέσων από τρίτους.
 8. Πάντα, θα προσπαθώ να αναγνωρίζω προσωπικά θέματα που μπορεί να εμποδίζουν, αντίκεινται ή επηρεάζουν την απόδοσή μου ως coach ή τις επαγγελματικές μου coaching σχέσεις. Όποτε απαιτείται θα ζητώ άμεσα επαγγελματική βοήθεια και θα καθορίζω τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, ακόμη κι αν αυτές περιλαμβάνουν την αναστολή ή τερματισμό των coaching σχέσεων.
 9. Αναγνωρίζω ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει και εφαρμόζεται στις σχέσεις μου με τους coachingπελάτες, ωφελουμένους (coachees), φοιτητές, καθοδηγούμενους (mentees) και εποπτευόμενους.
 10. Θα διεξάγω και αναφέρω έρευνες με επάρκεια, ειλικρίνεια και εντός των επιστημονικών προτύπων και υφιστάμενων κατευθυντηρίων γραμμών. Η έρευνά μου θα διεξάγεται με την απαιτούμενη συναίνεση και έγκριση των εμπλεκομένων και με προσέγγιση που θα προστατεύει τους συμμετέχοντες από κάθε πιθανή βλάβη. Κάθε ερευνητική προσπάθεια θα γίνεται με τρόπο σύμφωνο με όλους τους ισχύοντες νόμου της χώρας στην όποια διεξάγεται η έρευνα.
 11. Θα τηρώ, αποθηκεύω και καταστρέφω τα αρχεία, συμπεριλαμβανόμενων ηλεκτρονικών αρχείων και επικοινωνιών, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια εξάσκησης του επαγγέλματος coaching με τρόπο που να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, ασφάλεια και ιδιωτικότητα και να είναι σύμφωνος με τους υφιστάμενους νόμους και συμφωνίες.
 12. Θα χρησιμοποιώ τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του ICF (διευθύνσεις email, τηλεφωνικούς αριθμούς, κλπ) μόνο με τον τρόπο και στο βαθμό που εξουσιοδοτεί το ICF.

Ενότητα 2: Συγκρούσεις Συμφερόντων

Σαν coach:

 1. Θα επιδιώκω την συνειδητοποίηση συγκρούσεων και δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, θα αποκαλύπτω ανοιχτά οποιεσδήποτε τέτοιες συγκρούσεις και θα προσφέρομαι να αποχωρήσω σε περίπτωση τέτοιας σύγκρουσης.
 2. Θα αποσαφηνίζω τους ρόλους στους εσωτερικούς coaches, θα θέτω τα όρια και επανεξετάζω με τα ενδιαφερόμενα μέλη συγκρούσεις συμφερόντων, που πιθανόν εμφανίζονται μεταξύ του coaching και άλλων λειτουργικών ρόλων.
 3. Θα αποκαλύπτω στον πελάτη μου ή στο χορηγό του κάθε αναμενόμενη αποζημίωση που μπορεί να πληρώσω ή να λάβω από τρίτους για να παραπέμψω σε αυτούς τον πελάτη.
 4. Θα διατηρώ μία ισότιμη σχέση coach/πελάτη, ανεξάρτητα από τη μορφή αποζημίωσης.

Ενότητα 3: Επαγγελματική Συμπεριφορά με Πελάτες

Σαν coach:

 1. Από πλευράς δεοντολογίας θα λέω ό,τι γνωρίζω σαν αληθές σε πελάτες, σε πιθανούς πελάτες ή σε χορηγούς, σχετικά με το τι θα λάβουν από τη διαδικασία του coaching ή από εμένα σαν coach.
 2. Θα εξηγώ προσεκτικά και θα επιδιώκω να διασφαλίσω ότι, πριν από την ή στην πρώτη συνάντηση, ο πελάτη και ο χορηγός, κατανοούν την έννοια του coaching, την έννοια και τους περιορισμούς της εμπιστευτικότητας, τις οικονομικές διευθετήσεις, και κάθε άλλο όρο της συμφωνίας coaching.
 3. Θα έχω ξεκάθαρησύμβαση παροχής υπηρεσιών με πελάτες και χορηγούς πριν από την έναρξη της coaching συνεργασίας και θα τιμώ αυτή τη συνεργασία. Η κάθε σύμβαση θα εμπεριέχει τους ρόλους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων μερών.
 4. Θα με χαρακτηρίζει υπευθυνότητα στο να θέτω ξεκάθαρα, κατάλληλα και ευαισθητοποιημένα με βάση την εκάστοτε κουλτούρα, όρια, που θα διέπουν τις αλληλεπιδράσεις, φυσικές ή άλλες, που πιθανόν θα έχω με τους πελάτες ή τους χορηγούς.
 5. Θα αποφύγω τη δημιουργία σεξουαλικής ή ρομαντικής σχέσης με τους ενεργούς πελάτες ή χορηγούς ή φοιτητές, καθοδηγούμενους ή εποπτευόμενους. Θα είμαι σε εγρήγορση για την αποτροπή πιθανότητας ανάπτυξης σεξουαλικής οικειότητας μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων του βοηθητικού μου προσωπικού και / ή τους βοηθούς και θα προβώ σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για να διευθετήσω το θέμα ή να ακυρώσω τη συμφωνία, ώστε πάνω από όλα να παράσχω ένα ασφαλές περιβάλλον.
 6. Θα σέβομαι το δικαίωμα του πελάτη να τερματίσει τη σχέση coaching σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, βάσει των προβλέψεων της συμφωνίας. Θα είμαι σε εγρήγορση για ενδείξεις ότι ο πελάτης δεν επωφελείται πλέον από την υφιστάμενη σχέση.
 7. Θα ενθαρρύνω τον πελάτη ή τον χορηγό να κάνουν μία αλλαγή αν πιστεύω ότι ο πελάτης ή ο χορηγός θα εξυπηρετηθεί καλύτερα από έναν άλλο coach ή άλλο μέσο, και θα προτείνω ο πελάτης μου να αναζητήσει υπηρεσίες άλλων επαγγελματιών όταν κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο.

Ενότητα 4: Εμπιστευτικότητα/Εχεμύθεια

Σαν coach:

 1. Θα τηρώ τα αυστηρότερα επίπεδα εμπιστευτικότητας αναφορικά με όλες τις πληροφορίες πελατών και χορηγών εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.
 2. Θα έχω ξεκάθαρη συμφωνία σχετικά με το πώς οι πληροφορίες coaching ανταλλάσσονται μεταξύ coach, πελάτη και χορηγού.
 3. Θα έχω ξεκάθαρη συμφωνία ως coach, μέντορας, επόπτης ή εκπαιδευτής, με τον πελάτη και χορηγό, φοιτητή, καθοδηγούμενο, ή εποπτευόμενο σχετικά με τις συνθήκες με τις οποίες η εμπιστευτικότητα μπορεί να μην διατηρηθεί (π.χ. παράνομη δραστηριότητα, έγκυρη δικαστική απόφαση ή κλήτευση· επικείμενη ή πιθανή επικίνδυνη στάση προς τον εαυτό του/της ή προς άλλους· κτλ.) και θα επιβεβαιώσω ότι τόσο ο πελάτης όσο και ο χορηγός, φοιτητής, καθοδηγούμενος, ή εποπτευόμενος, οικειοθελώς και αναγνωρίζοντας να συμφωνούν στην διατήρηση αυτού του ορίου εμπιστευτικότητας. Όπου αιτιολογημένα θα πιστεύω ότι ισχύει μία από τις παραπάνω συνθήκες, ίσως θα πρέπει να ενημερώσω τις αρμόδιες αρχές.
 4. Θα απαιτώ σε όσους εργάζονται μαζί μου για την υποστήριξη των πελατών μου να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του ICF, Νούμερο 26, Ενότητα 4, Εμπιστευτικότητα και Προσωπικά Δεδομένα, και όποια άλλη ενότητα του Κώδικα Δεοντολογίας του ICF, στο βαθμό που αυτή θα έχει εφαρμογή.

Ενότητα 5: Συνεχιζόμενη Ανάπτυξη

Σαν coach:

 1. Δεσμεύομαι στην ανάγκη για συνεχόμενη και εξελισσόμενη ανάπτυξη των επαγγελματικών μου δεξιοτήτων.

Μέρος Τρίτο: Η διακήρυξη δεοντολογίας του ICF

Σαν ICF Επαγγελματίας Coach, αναγνωρίζω και συμφωνώ να τιμώ τις δεοντολογικές και νομικές μου υποχρεώσεις προς τους coaching πελάτες και χορηγούς, συναδέλφους, και στο κοινό γενικότερα. Δηλώνω συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ICF και τήρηση αυτών των προτύπων στην πρακτική μου με αυτούς για τους οποίους κάνω coaching, εκπαίδευση, mentoring ή εποπτεία.

Αν παραβώ αυτή τη Διακήρυξη Δεοντολογίας ή οποιοδήποτε μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας του ICF, συμφωνώ ότι είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ICF να με θεωρήσει υπόλογο για αυτό. Επίσης συμφωνώ ότι είμαι υπόλογος στον ICF για κάθε παράβαση και αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, όπως απώλεια της ιδιότητας Μέλους του ICF και/ή των ICF διαπιστεύσεών μου.

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ICFGlobalτον Ιούνιο του 2015.